Ruimtelijk advies

In het bestemmingsplan ligt vast hoe u uw perceel mag gebruiken. Ook bepaalt het bestemmingsplan wat u daar mag bouwen, hoe groot u mag bouwen en hoeveel u mag bouwen. Een belangrijk en bindend plan dus. Waar bestemmingsplannen in het verleden veel bouwmogelijkheden boden, kennen deze tegenwoordig ook steeds meer beperkingen. Vaak zijn bouwvlakken te klein en voldoet een bouwplan al snel niet meer aan alle regels.

Afwijking van het bestemmingsplan buitengebied

In veel bestemmingsplannen is een mogelijkheid opgenomen om af te wijken van het bestemmingsplan. Indien het een kleine afwijking betreft, kan dit via een reguliere omgevingsvergunning aangevraagd worden, bijvoorbeeld tegelijkertijd met het onderdeel ‘bouw’. Dit is van toepassing als het bijvoorbeeld gaat om een kleine overschrijding van het bouwvlak of het aanvragen van een nevenactiviteit. Vaak kan dan worden volstaan met een extra onderbouwing.

Bestemmingsplan wijzigen

Bij omvangrijke plannen, zoals een grote overschrijding van het bouwvlak of een functieverandering, is het nodig het bestemmingsplan te wijzigen of te herzien. Dit is een langere procedure waarin de nadruk wordt gelegd op het ruimtelijke onderdeel. Meestal moet een erfinrichtingsplan opgesteld worden en moeten onderzoeken worden uitgevoerd. Omdat een dergelijk plan ook ter inzage wordt gelegd, is het nodig om te communiceren richting de buren of de gemeenteraad. Onze adviseurs hebben de juiste kennis en ervaring om deze procedures tot een succesvol einde te brengen.
In bepaalde situaties moet bij de wijziging van een bestemmingsplan eerst een Plan-MER procedure worden doorlopen. Dit is een milieueffectrapportage die inzichtelijk moet maken welke milieugevolgen de wijziging van het bestemmingsplan heeft.

Landschappelijke inpassing

Een belangrijk onderdeel van een bestemmingsplanwijziging is de landschappelijke inpassing van de nieuwbouw. Omdat er bebouwing toegevoegd wordt, verandert het landschap. Dit kan soms een behoorlijke impact hebben op de omgeving. Bij het maken van een landschapsontwerp kijken wij naar het landschapstype waar uw bedrijf in ligt, welke beplanting er veel voorkomt en of het past binnen uw bedrijfsvoering. In overleg met de landschapsarchitecten van de gemeente wordt het plan vervolgens verder uitgewerkt, zo nodig met een landschappelijke onderbouwing of een uitvoeringstekening met plantverbanden.

Juridische advisering

Is er bezwaar gemaakt tegen een bestemmingsplanwijziging, is er al beroep ingesteld? Of wilt u zelf bezwaar maken en beroep instellen tegen een bestemmingsplan van de gemeente? Dan is het belangrijk dat u wordt bijgestaan door deskundigen die zowel juridisch als inhoudelijke kennis hebben. Onze adviseurs staan u graag bij.

Hieronder vindt u enkele concrete voorbeelden van onze diensten:

 

Hebt u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op. We denken graag met u mee.

Nieuws
Meer nieuws