Milieu-advies

Geur, ammoniak, fijnstof, geluid en Natura 2000 zijn allemaal aspecten waar u als agrarisch ondernemer mee te maken krijgt. Dit is vastgelegd in onder andere de Wet geurhinder en veehouderij, de Wet ammoniak en veehouderij, de Wabo en de Wet natuurbescherming.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Voor veel agrarische bedrijven is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing, zo nodig aangevuld met een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets. U bent dan verplicht om bij een wijziging van het bedrijf een melding te doen bij de gemeente. Ook moet uw bedrijf voldoen aan de milieuregels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor de ‘grotere’ agrarische bedrijven geldt dat zij een Omgevingsvergunning moeten hebben. De gemeente toetst of de gewenste bedrijfssituatie voldoet aan de milieuwet- en regelgeving. Voldoet de gewenste situatie? Dan wordt een Omgevingsvergunning verleend. Deze regels gelden niet alleen voor agrarische bedrijven, maar ook voor veel niet-agrarische bedrijven in het buitengebied.

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven in welke situaties het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is en wanneer de vergunningplicht.

milieu rav

Wet natuurbescherming en Natura 2000 Milieueffectrapportage

Voor grotere agrarische bedrijven geldt dat in bepaalde situaties een aanmeldingsnotitie MER-beoordeling of een Milieueffectrapportage (MER) moet worden opgesteld. Sinds 6 juli 2017 geldt overigens een vormvrije mer-beoordelingsplicht voor elke wijziging van een bedrijf waar pluimvee, varkens, kalveren, schapen of geiten worden gehouden. De gemeente beoordeelt zo in elk geval of er wel of geen sprake is van een bijzondere omstandigheid waardoor een eventueel Milieueffectrapport verplicht gesteld zou kunnen worden.

De Wet natuurbescherming bepaalt dat uw bedrijf een vergunning of melding nodig heeft. De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) biedt sinds 1 juli 2015 voor sommige ondernemers weer mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling.

Quickscan mogelijkheden

Bij bedrijfsuitbreidingen of de aankoop van een bedrijf is het verstandig om vooraf te bepalen welke mogelijkheden er zijn. Om dit snel en goedkoop in kaart te brengen voeren wij een quickscan uit. Daarbij kijken we naar alle relevante aspecten zoals het bestemmingsplan, de milieuwetgeving en de Wet natuurbescherming. Meer weten over het uitvoeren van een quickscan en de kosten daarvan? Vraag dan hier onze folder aan.

Juridische advisering

Is er bezwaar gemaakt op uw vergunning of is er al beroep ingesteld? Wilt u zelf bezwaar maken en beroep instellen tegen een besluit van de gemeente of provincie? Dan is het belangrijk dat u wordt bijgestaan door deskundigen die zowel juridisch als inhoudelijke kennis hebben. Onze adviseurs staan u graag bij.

Hieronder vindt u enkele concrete voorbeelden van onze diensten:

Hebt u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op. We denken graag met u mee.

Nieuws
Meer nieuws