Geitensector

Omgevingsvergunning of melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor de geitensector?

Houdt u maximaal 2.000 geiten (inclusief jongvee)? Dan is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. Bij uitbreiding of wijziging kan dan worden volstaan met een melding bij de gemeente, eventueel in combinatie met een aanvraag om Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets en voorafgegaan door een aanmeldingsnotitie vormvrije mer-beoordeling. Houdt u meer dan 2.000 geiten? Dan geldt de vergunningplicht en moet een Omgevingsvergunning milieu worden aangevraagd, eveneens voorafgegaan door een aanmeldingsnotitie vormvrije mer-beoordeling. Bij nieuwbouw voor meer dan 2.000 geiten is overigens geen sprake meer van een vormvrije, maar een verplichte mer-beoordeling. Bij een mer-beoordeling (vormvrij of regulier) moet de gemeente eerst kijken of er geen sprake is van bijzonderheden. Dit gaat dan om bijzonderheden die het opstellen van een volledig milieueffectrapport rechtvaardigen.

Besluit huisvesting voor de geitensector

Op 1 augustus 2015 is het nieuwe Besluit huisvesting in werking getreden. Voor veel sectoren zijn maximale emissiewaarden opgenomen, veehouders kunnen enkel aan die emissiewaarden voldoen als ze een bepaald type huisvesting of luchtwassers toepassen. Voor geiten zijn geen emissiereducerende huisvestingsystemen beschikbaar, wel zijn luchtwassers erkend. Het Besluit huisvesting stelt de installatie van luchtwassers echter niet verplicht. Er mag dus traditioneel gebouwd worden. Let op: de Wet natuurbescherming kan hier echter ook van invloed op zijn.

Wet natuurbescherming

Voor de geitenhouderij is de Wet natuurbescherming van toepassing. Veel bedrijven hebben die vergunning al aangevraagd, maar er zijn ook nog bedrijven die deze vergunning nog niet hebben. Door het inwerking treden van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is het vaak makkelijker geworden voor geitenbedrijven om deze vergunning te krijgen. Een van de mogelijkheden is dat rechten kunnen worden ontleend aan de geiten die maximaal zijn gehouden in de periode 2012-2014, en milieuvergund waren op 1 januari 2015. Dit is een mooie basis om een Wnb-vergunning aan te vragen en verleend te krijgen. Let op: er lopen een flink aantal rechtszaken over de PAS, wat de gevolgen hiervan zijn wordt in het eerste kwartaal van 2019 bekend.

Regelgeving ruimtelijke ordening voor de geitensector

De geitenhouderij is een sector die zich het laatste decennium aanzienlijk ontwikkeld heeft. Het verschilt per gemeente hoe men met geitenhouderij omgaat. Sommige gemeenten typeren het als intensieve veehouderij, andere als melkveehouderij. Sommige gemeenten benoemen deze sector in het geheel niet, waardoor er een grijs gebied is voor wat betreft de planologische ontwikkelingsmogelijkheden voor deze vorm van veehouderij. Op dit moment kennen provincies Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Overijssel een “geitenstop”, gemeenten mogen daarom geen vergunningen verlenen voor een uitbreiding van het aantal geiten. De komende jaren wordt door de overheid volksgezondheidsonderzoek gedaan naar effecten van wonen rondom geitenhouderijen. Pas nadat de onderzoeksresultaten bekend zijn zullen de provincies hun beleid mogelijk aanpassen. Sommige provincies kennen overigens wel de mogelijkheid om in het kader van dierenwelzijn de stallen uit te breiden, op voorwaarde dat het aantal geiten niet uitbreid. Voor provincies waar geen belemmeringen zijn opgelegd voor de groei van geitenhouderij kan eventuele uitbreiding plaatsvinden van het bouwvlak via een bestemmingsplanwijziging. Het wijzigen van een bouwvlak kan gepaard gaan met een Plan-MER.

Uitbreiding geitenhouderij: bouw en ontwerp van de stal

Allereerst is het van belang om alle wensen en eisen voor uw geitenhouderij op een rijtje te zetten. Vervolgens zetten onze bouwkundig tekenaars dit om in een ontwerp. Daarbij zijn zaken zoals de looplijnen op uw bedrijf, indeling van de stal en het type emissiearme stalsysteem belangrijk. Ook de bouwkosten zijn een belangrijk onderwerp bij het ontwerpen van een gebouw. Door de juiste keuze te maken kan mogelijk op de bouwkosten worden bespaard. Indien van toepassing houden wij rekening met de eisen van de MDV (Maatlat Duurzame Veehouderij) of de subsidieregeling IDS (Integraal Duurzame Stal) voor de geitensector.

Wilt u gaan bouwen? Dan is een Omgevingsvergunning noodzakelijk. Een aanvraag om Omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen voor de geitensector wordt door de gemeente getoetst aan onder andere het bestemmingsplan, het bouwbesluit en de welstandseisen. Het is dus belangrijk dat het bouwwerk aan deze eisen voldoet.

Hebt u vragen over een van deze onderwerpen? Neem dan contact met ons op. We denken graag met u mee.

Nieuws over Geiten
Meer nieuws