Wet Natuurbescherming en Programmatische aanpak stikstof (PAS)

De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van de Natura 2000-gebieden. Voor agrarische bedrijven met dieren is het in beginsel verplicht in het bezit te zijn van een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming, ongeacht de ligging ten opzichte van de gevoelige gebieden. Dit geldt ook voor veel niet-agrarische bedrijven, want ook zij kunnen stikstofdepositie veroorzaken door bijvoorbeeld verkeersbewegingen of het productieproces.

Programmatische Aanpak Stikstof

Op 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden, dit is een regeling onder de Wet natuurbescherming. De PAS heeft tot doel om enerzijds de ammoniakdepositie te verminderen (door maatregelen zoals het Besluit huisvesting), waardoor er anderzijds weer ontwikkelingsruimte ontstaat voor onder andere de agrarische sector.
Kenmerkend voor de PAS is dat een bedrijf niet altijd een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig heeft. In bepaalde situatie kan worden volstaan met een melding. In uitzonderlijke gevallen is zelfs een melding niet nodig. Vóór 1 juli 2015 was het verplicht om in iedere provincie, waar sprake was van ammoniakdepositie op een Natura 2000-gebied, een vergunning aan te vragen. Nu moet de vergunning alleen worden gevraagd in de provincie waar de hoogste depositie wordt veroorzaakt.

Vergunning of melding

Of een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming moet worden aangevraagd of dat een melding voldoende is, hangt af van verschillende factoren. Bijvoorbeeld van het feit of er een toename van depositie is, hoe groot deze toename is, of er ontwikkelingsruimte is, etc. Hierbij zijn de vergunde situatie en de wijziging daarop van belang. Als vergunde situatie geldt in ieder geval een reeds eerder verleende vergunning. Ook kan de milieuvergunning in combinatie met het feitelijk aantal gehouden dieren in de jaren 2012-2014 als ‘vergund’ recht gelden.

De ammoniakdepositie wordt berekend met het programma Aerius. Dit programma is speciaal door de overheid ontworpen voor de PAS.

Of de vergunningplicht of de meldingsplicht van toepassing is, moet per bedrijf individueel worden beoordeeld. Door de overheid is een Wegwijzer PAS gemaakt waaruit opgemaakt kan worden wanneer de vergunning- of meldingsplicht van toepassing is.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op.

Nieuws
Meer nieuws