Beschikbaarheid ontwikkelruimte Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) blijft vooralsnog onzeker

Heeft u op basis van de PAS de afgelopen tijd een vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming aangevraagd of verleend gekregen? Dan zijn er belangrijke ontwikkelingen.

De provincie Gelderland gaat controleren of de aangevraagde ontwikkelruimte in de verleende vergunningen daadwerkelijk is benut. Als de vergunde activiteit niet daadwerkelijk is uitgevoerd, kan het niet gebruikte deel worden ingetrokken. Provincie Gelderland start met een pilot om over te gaan tot het daadwerkelijk intrekken van de vergunning en de verwachting is dat ook andere provincies binnenkort een controle gaan starten.

PAS
Sinds 1 juli 2015 is de PAS in werking getreden. Het PAS-programma bestaat uit een pakket van maatregelen om de ammoniakuitstoot uit de veehouderij te verminderen zodat er maatregelen voor het herstel van de natuur genomen kunnen worden. Middels het PAS-programma ontstaat ruimte voor ontwikkeling van onder andere agrarische bedrijven. Bedrijven kunnen met een beroep op de ontwikkelruimte, uitbreiding aanvragen voor hun bedrijf. Wordt deze ontwikkelruimte toegekend, dan wordt in de vergunning een realisatietermijn van 2 jaar opgenomen. Dit betekent dat de ontwikkelruimte binnen 2 jaar in gebruik genomen moet worden.

Volgens de provincie zijn in Gelderland 90 bedrijven waarbij de tweejaarstermijn inmiddels is afgelopen. De provincie Gelderland gaat deze bedrijven controleren. In eerste instantie zal de provincie een administratieve controle toepassen aan de hand van luchtfoto’s.

Mocht uit de administratieve controle blijken dat de ontwikkelruimte niet is benut dan ontvangt het bedrijf een voornemen tot intrekken van de niet gebruikte ontwikkelruimte. Doel van het intrekken van deze ruimte is dat er weer ontwikkelruimte beschikbaar komt voor een andere ondernemer met concrete plannen. Is de ondernemer het niet eens met het voornemen tot intrekken, dan kan hier een zienswijze voor worden ingediend.

Advies
Ontwikkelruimte is schaars. In veel Natura 2000 gebieden is de ontwikkelruimte op of beperkt beschikbaar. Het is daarom belangrijk dat ontwikkelingen waarvoor ontwikkelruimte is gereserveerd tijdig worden gebruikt zodat het intrekken van de rechten voorkomen kan worden. De ingetrokken ontwikkelruimte kan namelijk niet zomaar opnieuw worden aangevraagd. Mocht het tijdig benutten van de vergunning niet mogelijk zijn? Dan zijn er mogelijk andere oplossingen. Bijvoorbeeld het aanvragen van een nieuwe vergunning, mits de ontwikkelruimte nog beschikbaar is. De juiste oplossing is geheel afhankelijk van uw specifieke bedrijfssituatie zoals de ligging en het type bedrijf. Uiteraard kunnen wij met u meedenken om een juiste keuze te maken.

Ontwikkelruimte juli 2018
Conform de PAS systematiek is op 1 juli 2015 60% van de ontwikkelruimte vrijgegeven. Op de helft (1 juli 2018) van de PAS-periode wordt de overige 40 % van de ontwikkelruimte vrijgegeven. Tot voor kort was het de bedoeling dat deze ontwikkelruimte volledig ten goede zou komen voor ontwikkelingen in de agrarische sector. Dit is echter niet geheel juist, blijkt uit recente cijfers. Er komt in juli 2018 waarschijnlijk minder, of in sommige gevallen helemaal geen, ontwikkelruimte vrij. Dit komt doordat in juli 2017 de leefgebieden in het rekensysteem zijn toegevoegd. De leefgebieden hebben volgens het systeem ook ontwikkelruimte nodig. Deze ruimte was in sommige gevallen niet meer beschikbaar waardoor gebruik is gemaakt van de 40% die pas vanaf 1 juli 2018 beschikbaar zou komen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de ruimte in sommige gebieden ook in de toekomst al vergeven is. Dit kan grote gevolgen hebben voor een aantal bedrijven die gebruik wilde maken van deze 40%.

Via deze link is een pagina te vinden waarin inzichtelijk is gemaakt waar (bijna) geen ontwikkelruimte meer is.

Heeft uw bedrijf invloed op gebieden waarvoor straks geen ontwikkelruimte beschikbaar is? Dan is het raadzaam om de plannen tegen het licht houden. Mogelijk kunnen bedrijfsontwikkelingen met een kleine wijziging toch wel vergund worden. Wij raden het dan aan om de situatie zo goed mogelijk aan te vragen. De ontwikkelingen met betrekking tot de PAS veranderen voortdurend, wij houden u graag op de hoogte. Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neemt u dan contact met ons op zodat we de situatie bedrijfsspecifiek kunnen bekijken.

Terug naar nieuws
Nieuws
Meer nieuws