Forse aanscherping eisen Maatlat Duurzame Veehouderij per 1-1-2016

Door het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting dat op 1 augustus 2015 (met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015) in werking is getreden zullen de eisen voor de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) per 1 januari 2016 een stuk strenger worden. Als u bouwplannen heeft voor 2016 kan het raadzaam zijn om reeds van MDV 2015 gebruik te maken. Hiervoor moet u de aanbestedingen (opdrachtbevestigingen) voor het einde van het jaar rondmaken.

Voor investeringen in stallen kunnen er fiscale subsidies mogelijk zijn indien de stal voldoet aan de eisen zoals gesteld in het kader van de MDV. Binnen de MDV worden er eisen gesteld op het gebied van ammoniak, dierenwelzijn, diergezondheid, fijnstof, energie, bedrijf & omgeving en brandveiligheid. Op elk afzonderlijk thema moeten er voldoende punten behaald worden. Aangezien er binnen de MDV bovenwettelijke eisen worden gesteld, worden de eisen voor ammoniak een stuk strenger.

Melkvee
Tezamen met het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting zijn eveneens de emissiewaarden van alle stalsystemen bij melkvee herzien (verhoogd). Dit heeft gevolgen voor de MDV. Hoewel het ambitieniveau voor ammoniak in 2016 nog niet definitief is vastgesteld, bestaat de kans dat de maximale ammoniakuitstoot om in aanmerking te kunnen komen voor MDV op 8,6 kg NH3 per dierplaats komt te liggen, volgens de herziene emissiewaarden. Tevens bestaat de kans dat weidegang niet meer afzonderlijk wordt beloond. Concreet zou dit betekenen dat vanaf MDV 2016 er nog maar 4 stalsystemen aan de MDV kunnen voldoen.

Pluimvee
Bij de publicatie van het Besluit emissiearme huisvesting zijn voor pluimvee de normen voor ammoniak aangescherpt. Maar ook zijn er maximale emissiewaarden voor fijn stof opgenomen. Dit heeft gevolgen.

Ammoniak
Aangezien voor omgevingsvergunningaanvragen per 1 juli 2015 de normen voor ammoniak bij pluimvee behoorlijk zijn aangescherpt en MDV geen projecten stimuleert die wettelijk niet zijn toegestaan is de norm bij leghennen, opfok vleeskuikenouderdieren en vleeskuikens met terugwerkende kracht per 1 juli 2015 aangescherpt tot wettelijke norm. Volgens de conceptregeling MDV wordt deze per 1 januari 2016 verder aangescherpt.

Fijnstof
Voor pluimvee gelden voor vergunningaanvragen vanaf 1 juli 2015 strenge eisen op het gebied van de toegestane fijn stofuitstoot. Aangezien er binnen de MDV normaal gesproken bovenwettelijke eisen worden gesteld is ook een aanscherping op dit onderdeel te verwachten.

Varkens
Binnen het Besluit emissiearme huisvesting zijn de korte termijngevolgen voor de varkenshouderij beperkt op het gebied van toegestane ammoniakuitstoot. Pas voor bouwprojecten vanaf 2020 moet de ammoniakuitstoot fors worden teruggedrongen.

Binnen de MDV worden voor 2016 beperkte aanscherpingen verwacht op het gebied van maximaal toegestane ammoniakuitstoot.

Brandveiligheid
Binnen de concept-MDV 2016 worden de eisen op het gebied van brandveiligheid binnen de varkenshouderij fors aangescherpt. Om deze reden kan het in de varkenshouderij ook verstandig zijn om aanbestedingen reeds in 2015 rond te maken.

Vragen?
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Theo van den Brink of Albert van Deelen. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 0342-474255.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Subvention BV.

Terug naar nieuws
Nieuws
Meer nieuws