Geldt de informatieplicht energiebesparing voor uw bedrijf?

Bedrijven die onder het activiteitenbesluit vallen en meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgasequivalenten per jaar verbruiken hebben een informatieplicht naast de bestaande energiebesparingsverplichting. Essentie is dat besparingen die binnen 5 jaar kunnen worden terugverdiend moeten worden doorgevoerd. Uiterlijk aankomende maand dient voldaan te worden aan deze informatieplicht. Via het e-loket van RVO dienen de benodigde gegevens te worden aangeleverd. Dit betreft o.a. de huidige situatie, dan wel de nog te nemen energiebesparende maatregelen binnen een afgestemd tijdspad. Het bevoegd gezag (gemeente) of de omgevingsdienst kan instemmen met een gefaseerde uitvoering van deze natuurlijke maatregelen.

Bedrijven met een kleinere vergunde omvang dan onderstaande vee aantallen vallen doorgaans onder het activiteitenbesluit:

 

Wijziging BBT-conclusies, voorschriften in vergunningen worden gewijzigd. (IPPC bedrijven)
IPPC bedrijven dienen te voldoen aan de BBT-Conclusies. Het is verplicht om uiterlijk 21 februari 2021 te voldoen aan deze verplichting door de voorschriften in uw vergunning aan te passen. Dit proces is reeds in diverse regio’s gaande.
Deze BBT-conclusies hebben betrekking op diverse onderdelen van uw vergunning, o.a: Milieubeheersystemen, goede bedrijfspraktijken, water (gebruik/afval), energie, geluid, stofemissies, geur/geurbeheersplan, opslag mest, mestverwerking, stikstof/ammoniak emissies en het monitoren van de mogelijke emissies. Mocht u hierover worden benaderd door het bevoegd gezag dan is het raadzaam om dit proces nader af te stemmen met uw adviseur van VanWestreenen.

Bedrijven met een grotere vergunde omvang dan onderstaande vee aantallen betreffen IPPC bedrijven:

 

Indien u vragen heeft over bovenstaande onderwerpen of ondersteuning gewenst is dan kunt u contact opnemen met VanWestreenen Adviseurs!

Terug naar nieuws
Nieuws
Meer nieuws