Nieuwe wet om dieraantallen te begrenzen

Vandaag is het rapport ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’ (VGO) gepresenteerd.  Uit dit onderzoek komen een aantal positieve en een aantal negatieve gezondheidseffecten naar voren. De vraag of het wonen in de buurt van veehouderijen effect heeft op omwonenden is dan ook niet eenduidig te beantwoorden.


Het kabinet heeft naar aanleiding van onder meer dit rapport aangegeven dat ze de provincies de mogelijkheid gaan geven dieraantallen te beperken.

Reactie kabinet
‘De resultaten geven reden tot bezorgdheid. Het VGO-onderzoek en het endotoxinen-onderzoek laten zien dat er mogelijke verbanden zijn gevonden tussen het wonen in de omgeving van veehouderijen en de gezondheid. Het kabinet beraadt zich dan ook op maatregelen. Het kabinet zal zich met veehouderijsectoren, in het bijzonder de pluimveesector, buigen over maatregelen om de luchtkwaliteit rondom veehouderijen te verbeteren. De pluimveesector heeft eerder al aangegeven te komen met een toekomstvisie veehouderij. Het kabinet wil in overleg met de sector bekijken hoe in navolging van andere sectoren, zoals de tuinbouw en varkenssector, voor de pluimveesector in overleg met andere partijen tot een plan van aanpak kan worden gekomen waarin deze maatregelen zijn ingebed. Het plan moet gericht zijn op een economisch bestendige sector met maatschappelijk draagvlak.

Daarnaast is het belangrijk dat provincies over optimale mogelijkheden beschikken om te kunnen sturen op dieraantallen in zowel het belang van de kwaliteit van de leefomgeving als in het belang van volksgezondheid. Daarom zal het kabinet het eerder aangekondigde wetsvoorstel dieraantallen verder in gang zetten. Het wetsvoorstel zoals dat eerder is geconsulteerd, zal worden aangepast, rekening houdend met de reacties in de consultatie. Het wetsvoorstel zal na advisering van de Raad van State aan de Tweede Kamer worden aangeboden, naar verwachting rond het kerstreces’.

Wet biedt ingrijpende mogelijkheden
Het concept van het wetsvoorstel Wet dieraantallen en volksgezondheid laat zien dat aan provincies verregaande mogelijkheden worden geboden om grenzen te stellen aan het aantal dieren in een gebied, per veehouderij of per oppervlakte-eenheid. Het betreft dus een wet met mogelijk ingrijpende gevolgen voor de agrarische sector. Van groot belang is dan ook dat er een gedegen wetenschappelijk basis aan ten grondslag ligt. De komende tijd zal moeten blijken of het VGO daar de basis voor is.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met Robert Kamphuis via telefoonnummer 0342-474255.

 

 

 

Terug naar nieuws
Nieuws
Meer nieuws