Uitspraak Hof van Justitie over de Programmatische Aanpak Stikstof

In mei 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, het Hof van Justitie van de Europese Unie gevraagd of de PAS in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn. Deze zogenaamde “prejudiciële vragen” zijn gesteld in het kader van twee verschillende beroepszaken. Vandaag (7 november 2018) heeft het Hof de langverwachte uitspraak gedaan over de juridische houdbaarheid van de PAS.

Kort samengevat beschrijft het 26 pagina tellende arrest dat de PAS niet volledig voldoet aan de Europese regelgeving. De systematiek van de PAS is geënt op mitigerende en compenserende maatregelen. Het Hof oordeelt o.a. dat de beoogde positieve effecten van de maatregelen onvoldoende onderbouwd zijn. Anders dan het systeem nu is ingericht, mogen de positieve effecten niet eerder worden “ingezet” nadat deze onomstotelijk zijn vastgesteld.

De vraag is nu wat het advies van het Hof betekent voor de hedendaagse vergunningverlening? De Afdeling bestuursrechtspraak zet de behandeling van de twee, in mei 2017, geschorste zaken nu voort. De Raad van State geeft aan ernaar te streven om in het eerste kwartaal van 2019 een zitting te houden. Andere beroepszaken die zijn aangehouden in verband met de vragen, worden daarna afgehandeld. De bovenstaande vraag kan op dit moment daarom niet worden beantwoord: daarvoor is daadwerkelijk een uitspraak van de Raad van State nodig.

Naar verwachting zullen provincies anticiperen op de in 2019 verwachte uitspraak. Zo geven diverse provincies inmiddels aan “de tijd te nemen” om het advies te beoordelen en dan ook de komende dagen niet te beschikken op vergunningen aangaande de Wet natuurbescherming. Of de vergunningverlening al dan niet vroegtijdig tot stilstand komt zal de aankomende tijd verder duidelijk worden.

Houdt onze website in de gaten voor de meest actuele informatie.

Terug naar nieuws
Nieuws
Meer nieuws