Melkveesector

Omgevingsvergunning of melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor uw melkveehouderij?

Op melkveebedrijven met maximaal 200 stuks melkkoeien of zoogkoeien is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. Bij uitbreiding of wijziging kan dan worden volstaan met een melding bij de gemeente. Houdt u meer dan 200 melkkoeien? Dan geldt de vergunningplicht en moet een Omgevingsvergunning milieu worden aangevraagd, eventueel voorafgegaan door een aanmeldingsnotitie MER-beoordeling.

Het bovenstaande geldt ook voor bedrijven met vrouwelijk jongvee. In dat geval ligt de grens bij 340 stuks vrouwelijk jongvee.

ravvmk

Besluit huisvesting voor de melkveesector

Tot 1 juli 2015 gold dat melkveehouders die hun vee weidegang gaven, geen emissiereducerende technieken hoefden te installeren. Vanaf 1 juli 2015 is deze regels komen te vervallen. Nieuwe stallen die aangevraagd worden, moeten voldoen aan de strengere emissiewaarde. Vrijloopstallen hoeven dat overigens niet en voor uitbreidingen van bestaande stallen gelden een aantal bijzondere bepalingen.

Tegelijk met de inwerkingtreding van het Besluit huisvesting zijn ook de emissiefactoren in de Regeling ammoniak en veehouderij gewijzigd. Het onderscheid tussen beweiden en niet-beweiden is verdwenen. Dit houdt niet automatisch in dat permanent opstallen is toegestaan. Overigens geeft het nieuwe Besluit huisvesting wel duidelijkheid voor wat betreft stallen die in gebruik zijn genomen voor 1 april 2008. Daar geldt het Besluit niet voor en dus kunnen melk- en kalfkoeien permanent opgestald worden in die stallen.

Wet natuurbescherming voor de melkveesector

Melkveebedrijven hebben een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig. Veel bedrijven hebben die vergunning al aangevraagd, een deel van de bedrijven hebben die vergunning nog niet. Door het inwerking treden van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is het vaak makkelijker geworden voor melkveebedrijven om deze vergunning te krijgen. Een van de mogelijkheden is dat rechten kunnen worden ontleend aan de dieren die maximaal zijn gehouden in de periode 2012-2014, en milieuvergund waren op 1 januari 2015. Dit is een mooie basis om een Wnb-vergunning aan te vragen en verleend te krijgen.
Let op: er lopen een flink aantal rechtszaken over de PAS, wat de gevolgen hiervan zijn wordt in het eerste kwartaal van 2019 bekend.

Regelgeving ruimtelijke ordening voor melkveesector

Veel bestemmingsplannen bieden uitbreidingsruimte voor de grondgebonden veehouderij. Let op: niet iedere melkrundveehouderij wordt beschouwd als grondgebonden. In het bestemmingsplan, of indien van toepassing de provinciale verordening, is vastgelegd wanneer een bedrijf als grondgebonden wordt beschouwd.

Uitbreiding melkveehouderij; bouw en ontwerp van de stal

Wilt u gaan bouwen? Dan is een Omgevingsvergunning noodzakelijk. Een aanvraag om Omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen wordt door de gemeente getoetst aan onder andere het bestemmingsplan, het bouwbesluit en de welstandseisen. Het is dus belangrijk dat het bouwwerk aan deze eisen voldoet.

De volgende zaken zijn belangrijk, om te komen tot een goed ontwerp en een goede aanvraag. Allereerst is het van belang om alle wensen en eisen op een rijtje te zetten. Vervolgens zetten onze bouwkundig tekenaars dit om in een ontwerp. Daarbij zijn zaken zoals de looplijnen op uw bedrijf, indeling van de stal en het soort vloer belangrijk. Het is ons dagelijks werk om u daarin creatief en praktisch te adviseren. Ook de bouwkosten zijn een belangrijk onderwerp bij het ontwerpen van een gebouw. Door in een vroeg stadium de juiste keuzes te maken kan mogelijk op de bouwkosten worden bespaard. Indien van toepassing houden wij rekening met de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) of de subsidieregeling Integraal Duurzame Stallen (IDS).

Hebt u vragen over een van deze onderwerpen? Neem dan contact met ons op. We denken graag met u mee.

Nieuws over Melkvee
Meer nieuws