Niet-agrarische bedrijven

VanWestreenen adviseert niet alleen agrarische bedrijven. Ook als u niet-agrarisch ondernemer bent in het buitengebied kunt u bij ons terecht. Onder onze klanten zijn bijvoorbeeld loonwerkbedrijven, landbouwmechanisatiebedrijven, voerfabrieken, metaalbewerkingsbedrijven, tuincentra, etc.

Milieueisen in het buitengebied

Voor niet-agrarische bedrijven gelden, net als voor agrarische bedrijven, ook regels op het gebied van milieu. Denk daarbij aan regels op het gebied van geluid, geur, fijnstof en op het gebied van stikstof.

Omgevingsvergunning of melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Kenmerkend voor de vergunningverlening bij niet agrarische bedrijven is dat de milieuregels niet zozeer vastliggen in vastomlijnde wetten, zoals de Wet geurhinder en veehouderij en de Wet ammoniak en veehouderij in de agrarische sector. Het is veel meer een kwestie van het inzichtelijk maken van de milieugevolgen van o.a. verkeersbewegingen en het productieproces in bijvoorbeeld een akoestisch onderzoek of geuronderzoek. Deze worden dan getoetst aan meer algemene normen zoals de NeR (Nederlandse emissierichtlijn) of de Wet geluidshinder.

Voor een deel van de bedrijven is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. Wilt u weten of dat voor u het geval is? Neemt u dan contact op met een van onze adviseurs. Als het Activiteitenbesluit niet van toepassing is, dan geldt de vergunningplicht.

Wet natuurbescherming voor bedrijven in het buitengebied

Ook niet agrarische bedrijven kunnen te maken krijgen met de Wet natuurbescherming. Dat is bijvoorbeeld het geval als een bedrijf stikstof uitstoot (bijvoorbeeld door verbranding van fossiele brandstoffen). Zeker wanneer het bedrijf dicht bij een gevoelig gebied is gelegen is een Wnb-vergunning noodzakelijk. Ook wanneer er vervoersbewegingen plaats vinden of een productieproces plaatsvindt waarbij stikstof(-verbindingen) wordt uitgestoten, is het zeer verstandig om een dergelijke vergunning aan te vragen.

Regelgeving ruimtelijke ordening in het buitengebied

In het bestemmingsplan ligt vast hoe een perceel mag worden gebruikt en wat er mag worden gebouwd. Belangrijk aspect voor de gebruiksmogelijkheden is de milieucategorie van de activiteiten. Inzake de bouwmogelijkheden voor niet-agrarische bedrijven in het buitengebied hebben veel gemeenten een maximale oppervlakte opgenomen dat een bedrijf mag bebouwen en gebruiken. Veelal wordt voor niet-agrarische bedrijven in het buitengebied 1.000 m2 als bovengrens gehanteerd. Uitbreidingen boven 1.000 m2 zijn wel mogelijk, maar vergen een doordacht plan en maatwerk. Wij helpen u daar graag bij!

Bouwkundig advies voor ondernemers in het buitengebied

Wanneer u gaat bouwen, is het allereerst van belang om alle wensen en eisen op een rijtje te zetten. Vervolgens zetten onze bouwkundig tekenaars dit om in een ontwerp. Het is ons dagelijkse werk om u creatief en praktisch te adviseren. Ook de bouwkosten zijn een belangrijk onderwerp bij het ontwerpen van een gebouw. Door in een vroeg stadium de juiste keuzes te maken kan mogelijk op de bouwkosten worden bespaard.

Hebt u vragen over een van deze onderwerpen? Neem dan contact met ons op. We denken graag met u mee.

Nieuws over Niet agrarisch
Meer nieuws