Vergunningen en onderzoek

Is uw plan uitgewerkt en haalbaar? Dan kunnen de benodigde vergunningen en/of bestemmingsplanwijzigingen worden aangevraagd. Hieronder zijn een aantal voorbeelden beschreven.

Omgevingsvergunningen / melding activiteitenbesluit

Wij hechten er veel waarde aan om het bevoegd gezag mee te nemen in onze denkwijze. Daarom wordt de aanvraag voorzien van een uitgebreide toelichting waarin de uitgevoerde berekeningen zijn opgenomen. Voordat de aanvragen worden ingediend stemmen wij deze met u af. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan.
De aanvragen en meldingen worden door ons digitaal ingediend. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte. U ontvangt de ingediende stukken op de door u gewenste wijze; digitaal of op papier.

Ook vergunningsvrij is er veel mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn uitbouwen aan woningen, complete schuren of een mantelzorgwoning. Wij houden nieuwbouwplannen altijd vooraf tegen het licht, zodat u advies- en legeskosten kunt besparen waar mogelijk.

Bestemmingsplanprocedure

Een bestemmingsplanwijziging of -herziening kan een lange en kostbare procedure zijn. Het is daarom belangrijk dat er vooraf duidelijkheid is of de gemeente wil meewerken aan een bestemmingsplanwijziging. Middels een (principe)verzoek vragen wij medewerking aan de gemeente. Als de gemeente wil meewerken, stellen wij een bestemmingsplan op (verbeelding, toelichting en planregels). Deze moet IMRO-gecodeerd worden aangeleverd.
Bij een bestemmingsplanprocedure zijn regelmatig onderzoeken nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een archeologisch onderzoek, akoestisch onderzoek, bodemonderzoek of een quickscan flora en fauna. Wij werken veel samen met verschillende deskundigen die gespecialiseerd zijn in deze onderzoeken. Zij voeren deze onderzoeken uit in overleg met u.

Juridisch

In de praktijk komen we veel handhavingstrajecten- en anderen juridische procedures tegen. In die gevallen verzorgen wij juridische bijstand. Bijvoorbeeld door het schrijven van beroepsschriften en het vertegenwoordigen van juridische zaken bij de rechtbank of Raad van State.

Proceduremanagement

Tijdens de procedure houden wij u op de hoogte van de stand van zaken. Zo nodig trekken we aan de bel bij de gemeente.

Enkele voorbeelden van concrete producten zijn:

• Aanvraag Omgevingsvergunning milieu
• Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, zo nodig in combinatie met een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets
• Aanvraag om vergunning Wet Natuurbescherming / PAS melding
• Milieueffectrapportage
• Aanmeldingsnotitie MER-beoordeling
• Aanvraag Omgevingsvergunning bouwen
• Aanvraag waterwetvergunning
• Bestemmingsplan (toelichting, verbeelding, planregels)
• Ruimtelijke onderbouwing
• Verzoek wijziging bestemmingsplan
• Juridische bijstand
• Advies inzake vergunningvrij bouwen

Nieuws
Meer nieuws